در این قسمت شما میتوانید خبرنامه مربوط به شرکت عصر ارتباط کاویان را در نمایشگاه مختلف جهان را مشاهده نمایید :

w

Mum Mikrotik 2011 Hungary

Gitex 2011 Dubai

Mum Mikrotik 2012 Poland

Cebit 2013 Turkey

Mum Mikrotik 2014 Turkey

Mum Mikrotik 2014 Bulgaria

Mum Mikrotik 2015 czech republic

Mum Mikrotik 2015 Turkey

Cebit 2016 Germany

Mum Mikrotik 2016 Germany

Mum Mikrotik 2016 Dubai

Mum Mikrotik 2016 Netherlands

Elecomp 95

429640547_5752_1863684250093382704

Mum Mikrotik 2017 Italy