مجوزهای اخذ شده توسط شرکت عصر ارتباط کاویان :

 

parvaneh

%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%85

 

turk